Dự án khác

  • Tư vấn thiết kế
  • Địa điểm: Đông Hà, Quảng Trị
  • Thời gian: 2021
  • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

  • Tư vấn thiết kế
  • Địa điểm: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Thời gian: 2021
  • Tiến độ: Chuẩn bị thi công

       Designed by GO ON GROUP